Publikacje własne

Jako wieloletni praktycy staramy się dzielić naszym doświadczeniem z szerszym kręgiem odbiorców pisząc własne opracowania, artykuły i książki poświęcone zagadnieniom związanym z Terapią Skoncentrowaną na Rozwiązaniach.


Publikacje zwarte:

  • Szczepkowski Jacek, Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach. W poszukiwaniu rozwiązań instytucjonalnych, Toruń 2016.

 

Resocjalizacja młodzieży uzależnionej oparta na potencjałach opisuje program resocjalizacji, którego założenia opierają się na podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (ang. Solution Focused Approach), realizowanego w warunkach Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień w Toruniu. Zastosowanie tego modelu w pracy z młodzieżą oznacza specyficzny sposób myślenia zarówno o zmianie oraz naturze ludzkiej, jak i o istocie wszelkich działań pomocowych, zakłada m.in. rezygnację z powszechnie obowiązującego medycznego paradygmatu i przyjęcie nawykowego rozumienia charakteru nałogu.
W ramach resocjalizacji skoncentrowanej na rozwiązaniach nie szuka się mechanizmów spustowych zmiany, źródeł deficytów czy patologii itp. Kluczem jest współtworzenie wraz z klientem nowej rzeczywistości społecznej za sprawą języka. Rozmowy i doświadczenia posłużą zmianie tylko wówczas, kiedy będą sprzyjały otwieraniu nowych możliwości poprzez kreowanie bardziej użytecznych dla klienta interpretacji jego rzeczywistości. Efekt realizowanych oddziaływań resocjalizacyjnych jest więc zależny nie tyle od naszych intencji, ile od wyników procesu reifikacji, sygnifikacji i ekstrapolacji. Chodzi zatem o stworzenie takich warunków w instytucji, aby dawały sposobność do lepszego zrozumienia siebie przez jednostkę w ramach jej społecznych relacji.
W trakcie zrealizowanych badań w działaniu wyodrębniono i opisano z perspektywy procesualnej oraz temporalnej kilka kluczowych elementów: szacowanie i wzmacnianie potencjałów, zasady i dyscyplinę, współpracę z rodzicami oraz strukturę programu placówki, które konstytuują alternatywny program resocjalizacji młodzieży.

 

  • Lewiński Artur, Szczepkowski Jacek, Świtek Tomasz (ed.), Upside down: Solution Focused Paradigms – Revolutions and Evolutions, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2012.

 

Description:
The Solution Focused ideas, models and techniques are the collective results of hundreds of skilful researchers and clinicians around the world. They are truly open source products. Many in the SF community have at the same time been aware of the other side of the coin. – Anybody can claim working with a Solution Focused stance or present a Solution Focused model. All trainers and writers have in fact their own definitions. Gale Miller once said that Solution Focus is a rumour. Nobody seems to know what it is. (…) Developed inductively rather than deductively, the Solution Focused Practice is a highly disciplined, pragmatic approach rather than a theoretical one. The developers observed hundreds of hours of therapy over the course years, carefully noting the questions and client’s answers, behaviours, and emotions that led to clients conceptualizing and achieving viable, real-life solutions. (part of a description of the model taken from the European Brief Therapy Association website: www.ebta.eu)

  • Szczepkowski Jacek, Praca socjalna – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2010.

 

Z recenzji wydawniczych:

Zdecydowanie popieram wydanie pracy dra Jacka Szczepkowskiego z uwagi na nowatorską próbę poszerzenia, a zwłaszcza pogłębienia dotychczasowych metod oraz sposobów pracy socjalnej z klientem o konkretny instrument metodycznych oddziaływań opartych o humanistyczną koncepcję poszukiwania oraz uruchamiania sił społecznych. Omówiona koncepcja – jak rzadko która – z powodzeniem może być stosowana w różnorodnych instytucjach pomocy społecznej, z uwagi na fakt, iż została już sprawdzona i w dużym stopniu pozytywnie zweryfikowana. (…) Niezależnie od tego czy i w jakim stopniu koncepcja Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach zostanie formalnie spożytkowana, (…) książka pt. „Praca socjalna – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach”, zawsze powinna być lekturą obowiązkową zarówno w tego rodzaju kształceniu w ramach realizacji różnorodnych przedmiotów, jak i w samokształceniu, samodoskonaleniu, czy w ramach kształcenia permanentnego w odniesieniu zarówno do zawodowych, jak niezawodowych pomagaczy.

(prof. zw. dr hab. Andrzej Olubiński)

Recenzowana praca, w głównej mierze poświęcona koncepcji Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach w praktyce pracy socjalnej, w całości stanowi niezwykle zwarte, uporządkowane i wartościowe kompendium wiedzy, którym powinien dysponować pracownik socjalny, pedagog, pracownik służb społecznych. Należy przyjąć, że każdego pracownika socjalnego, pedagoga, pracownika służb społecznych, studentów takich kierunków jak: pedagogika, socjologia, psychologia, a zwłaszcza praca socjalna zapewne zaciekawi, a przynajmniej powinna zaciekawić koncepcja przedstawiona przez Autora książki. Publikacja zdecydowanie wzbogaca istniejące już opracowania z zakresu teorii i praktyki pracy socjalnej. Zaproponowane przez Autora rozwiązania wychodzą naprzeciw kierunkowi odchodzenia w praktyce pracy socjalnej od rozdzielnictwa świadczeń na rzecz włączania w jak największym zakresie osób i rodzin korzystających z pomocy do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

(dr hab. Marek Walancik)

  • Szczepkowski Jacek, Terapia młodzieży z problemem narkotykowym. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2007.

 

Z recenzji wydawniczych:

Książka zrodziła się z poszukiwania przez Autora nowych rozwiązań do pracy z młodzieżą. Można tu znaleźć wiele inspiracji do terapii nie tylko z osobami uzależnionymi, ale także z tymi, którzy nie radzą sobie z różnymi problemami, np.: trudni uczniowie, klienci pracowników socjalnych, podopieczni kuratorów sądowych. Przedstawiona koncepcja opiera się na humanistycznym i optymistycznym założeniu, że w człowieku istnieje dobro mogące stać się źródłem zmiany na lepsze. Widać, że Jacek Szczepkowski dobrze zna praktykę terapeutyczną oraz potrafi implikować nowe idee w pracy z młodymi ludźmi.

(dr hab. Tomasz Biernat)

Artykuły:

  • Szczepkowski Jacek, Terapia młodzieży nadużywającej alkoholu i narkotyków – ale jaka?, „Świat problemów” 2006, nr 4, s. 32-35.
  • Szczepkowski Jacek, Umiejętność pomocne w pracy z młodzieżą, „Wychowanie na co dzień” 2006, nr 10-11, s. I-VIII.
  • Szczepkowski Jacek, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w pracy z osobami uzależnionymi, [w:] Uzależnienie od alkoholu – diagnoza i terapia. Wybrane zagadnienia, B. Augustyńska, L. Grodzki (red.), Toruń 2007, s. 31-40. (współautorzy: B. Augustyńska, L. Grodzki).
  • Szczepkowski Jacek, Teoria i praktyka terapii młodzieży z problemem narkotykowym, [w]: Zdrowie dzieci i młodzieży a zagrożenia cywilizacyjne, Haor B., Rezmerska L. (red.), Włocławek 2008, s. 95-112.
  • Szczepkowski Jacek, Praca na wyjątkach w oparciu o model terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, [w]: Terapia w resocjalizacji. Ujęcie praktyczne, cz. II, A. Rejzner, P. Szczepaniak (red.), Warszawa 2009, s. 53-76.
Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej