Regulamin szkoleń

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM ROZWIĄZAŃ

Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Centrum Rozwiązań Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu i obowiązują wszystkich uczestników.

I. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych dotyczących poszczególnych form szkoleniowych oferowanych przez CR.
 2. Rejestracja elektroniczna poprzez formularz zgłoszenia dostępny na stronie CR. Po dokonanej rejestracji uczestnik otrzymuje potwierdzenie zgłoszenia. Na ok. miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenie uczestnik otrzymuje drogą mailową informacje organizacyjne, określające m.in. miejsce szkolenia, godziny pracy, nr konta na które należy uiścić opłatę, itp. Ceny szkoleń określone są w dostępnej na stronie CR ofercie szkoleniowej.
 3. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe dokonanie płatności. Centrum Rozwiązań zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia lub wpisania uczestnika na listę rezerwową, jeśli lista główna uczestników w danym terminie będzie już zamknięta.
 4. W przypadku płatności w transzach za dane szkolenie wpłaty muszą być realizowane w terminach wskazanych w informacjach organizacyjnych, nie później jednak niż na 7 dni przed najbliższym zjazdem szkoleniowym. Brak wpłaty jest równoznaczny z niemożnością uczestnictwa w szkoleniu.
 5. Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu.
  • W przypadku szkoleń I stopnia dopuszcza się maksymalnie 1 dzień nieobecności (10h szkoleniowych),
  • W przypadku szkoleń II stopnia dopuszcza się maksymalnie 2 dni nieobecności.
  • W przypadku większej liczby godzin nieobecności uczestnik w celu otrzymania zaświadczenia jest zobowiązany uzupełnić godziny szkolenia z inną grupą, w terminie uprzednio uzgodnionym i zaakceptowanym przez CR.
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydaje się po spełnieniu wymogów formalnych, tj. liczby godzin szkolenia, zadań przewidzianych programem danego szkolenia i rozliczeniu całości opłaty.
 6. Centrum Rozwiązań zastrzega sobie możliwość wystawiania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad i przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. nr 249, poz. 1661).

Rezygnacja z udziału w szkoleniu lub zmiana terminu:

 1. W przypadku rezygnacji, która będzie miała miejsce do 14 dni przed terminem zajęć wpłacona kwota zostaje zwrócona w całości lub za porozumieniem zainteresowanych stron przesunięta na kolejną edycję przedmiotowego szkolenia oferowanego przez CR.
 2. Jeśli rezygnacja nastąpi w terminie krótszym niż 14 dni, bez względu na jej przyczynę, powoduje zatrzymanie całości wpłaconej kwoty.
 3. O rezygnacji ze szkolenia uczestnik zobowiązany jest poinformować mailowo i telefonicznie CR.

II. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Zajęcia w ramach szkolenia realizowane są według określonego planu i harmonogramu (dostępne na stronie CR). Centrum Rozwiązań zastrzega sobie prawo do dokonania ewentualnych zmian trenerów oraz innych szczegółów organizacyjnych.
 2. Centrum Rozwiązań w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu do 7 dni przed planowanym uprzednio terminem rozpoczęcia zajęć. W takiej sytuacji zostanie zaproponowany za porozumieniem stron alternatywny termin szkolenia lub zwrot 100% wpłaconej kwoty za szkolenie.
 3. W przypadku odwołania szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni od rozpoczęcia z przyczyn leżących po stronie CR, uczestnik otrzyma zwrot w wysokości 100% wpłaconej kwoty, bądź zostanie zaproponowany kolejny termin szkolenia za porozumieniem zainteresowanych stron oraz zwrot poniesionych kosztów dojazdu na podstawie przesłanych paragonów/faktur.
 4. Centrum nie zapewnia zakwaterowania ani wyżywienia uczestnikom szkolenia.
 5. Pełny cennik szkoleń podany jest na stronie internetowej: www.centrumrozwiazan.pl. Podane ceny są cenami brutto.

III. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Uczestnicy szkolenia są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP i Ppoż., jakie obowiązują na terenie obiektu, w którym organizowane jest szkolenie.
 2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonanie przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się szkolenie.
 3. Centrum Rozwiązań nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone bądź skradzione podczas szkolenia.

 

IV.POZOSTAŁE UWAGI

 1. Uczestnik zainteresowany otrzymaniem potwierdzenia udziału w szkoleniu (zaświadczenie imienne) zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie na minimum 1 tydzień przed rozpoczęciem szkolenia.
 2. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie dźwięku i fotografowanie podczas szkolenia bez zgody CR.
 3. Wszystkie materiały wykorzystywane oraz udostępniane uczestnikom przez CR objęte są prawami własności intelektualnej.
 4. Żadna część materiałów szkoleniowych nie może być powielana ani rozpowszechniania za pomocą urządzeń mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody CR.
 5. Szkolenie może być filmowane oraz fotografowane przez CR w celach reklamowych i szkoleniowych.
 6. Udział w szkoleniu jest równoznaczny z przeniesieniem na Centrum autorskich praw do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:
  • Gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach udziału w szkoleniu.
  • Gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na nagrywanie wywiadu, bądź pozowanie do zdjęć poza zajęciami.
 7. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. We wszystkich sprawach organizacyjnych uczestnicy powinni kontaktować się z Centrum Rozwiązań: e-mail: tsr@centrumrozwiazan.pl

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.01.2018

Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej