TSR POZA SŁOWAMI

Warsztat specjalistyczny TSR

Celem szkolenia II stopnia TSR jest pogłębienie znajomości modelu TSR i rozwój umiejętności pomocowych. Ukończenie szkolenia daje możliwość samodzielnego posługiwania się tą metodą w stopniu zaawansowanym

Termin szkolenia:

 • I sesja: …
 • II sesja: …
 • III sesja: …

Informacje o szkoleniu:

 • Liczba godzin dydaktycznych: 14dni x 10 godz. = 140 godz.
 • Wymogi związane z zaliczeniem: obecność i aktywny udział (można opuścić z przyczyn losowych 2 dni zajęć nie tracąc możliwości zaliczenia szkolenia. Absencja w większym wymiarze godzinowym wymaga nadrobienia zajęć z inną grupą); realizacja zleconych prac domowych (m.in.: lektura wybranych pozycji dot. TSR, genogram rodziny, itp.), nagranie i prezentacja 2 sesji terapeutycznych w ramach superwizji.
 • Koszt: 2800,00 zł (możliwość rozłożenia na płatności 4x 600,00 i 400,00 zł). Cena obejmuje: zajęcia dydaktyczne; dyplom potwierdzający ukończenie; bufet herbaciano-kawowy (wersja stacjonarna), pakiet materiałów dydaktycznych.
 • .

Trenerzy:

 • dr hab. Jacek Szczepkowski, prof. UKW (terapeuta, trener i superwizor TSR PSTTSR)
 • Artur Lewiński (terapeuta, trener i superwizor TSR PSTTSR)
 • Joanna Roch (terapeuta TSR; trener TSR CR, psychoterapeuta dzieci i młodzieży w procesie certyfikacji)
 • visiting-trainers (trenerzy z współpracujących z CR ośrodków szkoleniowych)

Cele szkolenia:

 • Rozwój osobisty i zawodowy uczestników,
 • Poznanie założeń i narzędzi TSR na poziomie zaawansowanym,
 • Poznanie założeń teoretycznych dot. m.in. społecznego konstrukcjonizmu, podejścia systemowego, itp.,
 • Pogłębienie umiejętności posługiwania się metodą TSR w praktyce,
 • Poznanie różnic i podobieństw w różnych sub-modelach TSR.

Program szkolenia:

 • I sesja: Ja, jako terapeuta – sesja rozwoju osobistego i zawodowego
 • II sesja: Ja i mój TSR – źródła teoretyczne, różne szkoły i modele TSR
 • III sesja: Psycho-patologia w ramach TSR” – praca ze zjawiskami uznawanymi za chorobowe
 • IV sesja: Współpraca ze specyficznymi kategoriami klientów – diady, rodzina, młodzież, dzieci
 • V sesja: Praca z grupą w konwencji TSR oraz tematy wynikające ze specyficznych potrzeb grupy

Metody i środki:

 • Aktywne metody pracy
 • Prezentacja nagrań sesji terapeutycznych
 • Mikroedukacja
 • Ćwiczenia w małych grupach, itp.

Bogaty pakiet materiałów dydaktycznych dostępnych na platformie moodle CR (dostęp kodowany), m.in.:

 • Autorskie skrypty dotyczące wybranych zagadnień TSR
 • Materiały do ćwiczeń
 • Prezentacje multimedialne
 • Nagrania autentycznych sesji terapeutycznych (prezentacja i analiza – dla uczestników stenogramy)
 • Tłumaczenia wybranych opracowań anglojęzycznych z zakresu TSR, niedostępnych dla szerszego kręgu odbiorców
 • Konkretne narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne wykorzystywane w pracy z klientami
 • Autorska książka z zakresu TSR: J. Szczepkowski, „Praca socjalna. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach” lub „Terapia młodzieży z problemem narkotykowym. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach”

Szkolenia on-line:

 • Odbywa się za pomocą platformy zoom; materiały dydaktyczne dostępne na platformie moodle CR.
 • Rejestracja: po dokonaniu rejestracji i opłaceniu szkolenia uczestnik na kilka dni przed rozpoczęciem szkolenia otrzyma maila z linkiem do platformy zoom
  i kodem dostępu do materiałów.
 • Faktury za szkolenie zostaną wystawione zgodnie z danymi zawartymi w formularzu zgłoszeniowym i przesłane mailowo do uczestników.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: dyplom ukończenia szkolenia zostanie przesłany w formie papierowej na wskazany adres.

Procedura rejestracji:

 1. Wypełnij i wyślij kwestionariusz zgłoszenia.
 2. Otrzymasz maila z potwierdzeniem, że Twoje zgłoszenie dotarło do „CR” (wstępna kwalifikacja).
 3. Na 3-4 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia otrzymasz maila z informacjami organizacyjnymi i nr konta, na które trzeba wpłacić
  opłatę szkoleniową.
 4. Po dokonaniu płatności prosimy o wysłanie maila potwierdzającego ten fakt.
 5. Po jego otrzymaniu i weryfikacji wpłaty na koncie bankowym prześlemy wiadomość z potwierdzeniem kwalifikacji do danej grupy szkoleniowej.

Uwaga:
Rezygnacja z udziału w szkoleniu bez żadnych zobowiązań możliwa jest nie później niż miesiąc przed planowanym terminem szkolenia.
Rezygnacja późniejsza, bez względu na jej przyczynę, powoduje powstanie zobowiązania pokrycia części kosztów organizacji szkolenia, co jest równoznaczne z utratą zaliczki.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i dokonania wpłaty zaliczki. Ponadto „Centrum Rozwiązań” zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w razie gdy na szkolenie nie zgłosi się odpowiednia liczba osób. W takim przypadku dokonujemy zwrotu wpłaconej zaliczki.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
tsr-poza-slowami

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem szkoleń Crentrum Rozwiązań (który dostępny jest na stronie internetowej).

Wyrażam zgodę na przetważanie moich danych osobowych przez Centrum Rozwiązań.

Szkolenia TSR

Sprawdź aktualną ofertę szkoleń

Czytaj więcej